Ανάπτυξη πελατολογίου με σημαντικά έργα σε εξέλιξη και υλοποίηση.